VIDEO: Hrvatska se plavi i dalje crveno

A kralj će im odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!`

Matej 25,40