zlatko sudac – ukazanja nisu od Boga,osim…

VIDEO:

 

1. Solunjanima 5,21Sve provjeravajte: dobro zadržite,

1. Ivanova 4,1 Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

Galaćanima 1,8Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!

Kološanima 2,8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.

Marko 7,13Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.

Marko 13,21Ako vam tada tko rekne: `Evo Krista ovdje! Eno ondje!` – ne vjerujte.

Marko 13,22Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.

Marko 13,23Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!

Matej 24,11Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.

Matej 7,15″Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.

Matej 7,16Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?

Matej 7,13″Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.

Matej 7,14O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!

Ivan 10,7Stoga im Isus ponovno reče: “Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama.

Ivan 10,9Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti.

Ivan 14,6Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Djela apostolska 4,12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.

1. Timoteju 2,5Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus

2. Korinćanima 13,13Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!